http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010:

Preambule

Náš lid nikdy nedostal faktickou možnost vyjádřit se přímo v lidovém hlasování k formě svého státu. Výslovně nebyla zrušena nebo jednostranně vypovězena ani Zlatá bula sicilská, základní a vždy platný dokument české státnosti a ústavnosti, ani Pragmatická sankce. Vycházejíce ze skutečných mezinárodně platných státoprávních aktů, chceme jako představitelé Koruny České i nadále sloužit českému králi a budeme všemi demokratickými a ústavními prostředky usilovat o obnovu českého království jako moderní parlamentní monarchie. Český stát nyní potřebuje, více než kdy dříve, zpět svého panovníka. Panovníka, který nebude, jak je tomu u presidentů, zástupcem zájmů politických stran. Potřebujeme garanta práva, ochránce morálky a strážce sociálního smíru, krále, který bude králem všech!

NAŠE HODNOTY

Koruna Česká:

 • prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti, jakými jsou tradiční model rodiny, antický ideál demokracie, křesťanské sociální cítění a v neposlední řadě koncepce moderního právního státu,
 • vyznává neměnná hodnotová východiska vzešlá z duchovního odkazu křesťanského ideálu, jako je úcta k životu a ke zděděným statkům (krajina, kulturní dědictví),
 • uznává parlamentní monarchii jako optimální a přirozenou formu státního zřízení pod korunou panovníka z legitimní dynastie, který v zemích koruny české duchovním dědicem tradice sv. Václava,
 • usiluje o rehabilitaci role tradičních církví ve společnosti, uznává a podporuje jejich význam pro ochranu kulturních hodnot a zachování jejich rolí ve sféře sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání,
 • uznává a podporuje roli historické rodové aristokracie jako elity a paměti národa,
 • jednoznačně se vymezuje proti všem formám (otevřeným i skrytým) pronikání islámského a jiného náboženského fundamentalismu do evropského prostoru a všemi prostředky vystupuje proti ohrožení tradiční evropské kultury,
 • usiluje o navrácení maximální možné části národního bohatství ukradeného v důsledku nezodpovědných privatizačních a finančních experimentů během 90. let 20. století,
 • respektuje, že životní prostředí a půda jsou posvátným dědictvím, které je nám pouze propůjčeno a my jsme povinni jej minimálně ve stejném stavu předat dalším generacím,
 • uznává nutnost neprodlené sanace státních financí a úhradu státního dluhu i za cenu výrazných úsporných opatření a radikální změny systému financování sociálního systému i zdravotnictví,
 • nepolevuje v odporu proti zločincům z řad legálních i nelegálních imigrantů, odmítajících akceptovat evropskou kulturu, tradice a hodnoty, jakož i používání některého z našich jazyků, i proti jedincům zneužívajícím sociální dávky a neochotným přizpůsobit se kulturním a sociálním normám většinové společnosti,
 • považuje za nutné dosáhnout úpravy vztahů se Svatým stolcem, jakož i uskutečnit reálnou odluku státu a církve na podkladě spravedlivého majetkového vyrovnání na základě principu: co bylo ukradeno budiž vráceno, nebo kompenzováno.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Na rozdíl od jiných politických uskupení nejsme přesvědčeni, že naše mezinárodní postavení jako členské země Evropské unie a NATO je definitivně zajištěno. Naopak mnohé události posledních několika let jasně dokazují, že jsme v rámci EU stále vnímáni jako členové druhé kategorie (viz příklad kanadských víz). Budeme usilovat, aby do pozic na trvalém zastoupení při EU i v jednotlivých resortních jednáních byli vybírání representanti vybavení jazykovými, odbornými i diplomatickými znalostmi a dovednostmi na nejvyšší možné úrovni. Zároveň budeme usilovat o vybudování špičkového odborného zázemí, schopného dodávat vysoce kvalitní argumenty i taktické rešerše.

Zásadní prioritou zahraniční politiky se musí především stát narovnání a další zlepšení vztahů se zeměmi v prostoru někdejší mnohonárodnostní monarchie – jmenovitě Rakouskem, Maďarskem, Slovinskem a Chorvatskem vedoucí k postupné integraci a obnovení významu středoevropského prostoru na půdorysu posledního legitimního státního útvaru zde přítomného.

Integrační a asociační spoluprací v podunajském prostoru se český stát vymaní ze svého postavení druhořadého člena EU a v rámci nového rozložení sil bude moci být dosaženo významnějšího postavení v rámci EU a rovnoprávnějšího postavení vůči ostatním velkým státům.

Český stát musí být aktivním účastníkem mezinárodního dění ať již v rámci podunajského prostoru, tak mimo něj a dále spolehlivým a kooperativním partnerem v rámci EU, NATO a dalších mezinárodních organizací.

Náš stát se spolu se svými spojenci nemůže zříci své tradiční role v obraně proti postupné islamizaci Evropy, terorismu a rovněž proti hrozbě ze strany nestabilních států.

ÚSTAVA A STÁTOPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ
A PRÁVNÍ ŘÁD

Prosazujeme svrchované právo českého národa vyjádřit se k formě státoprávního uspořádání prostřednictvím referenda.

Návrh monarchistické ústavy vychází z klasické koncepce dělby státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Je třeba reformovat ústavní listinu zemí Koruny České takovým způsobem, aby vítězná strana byla schopná sestavit efektivní vládu, popř. aby v případě, že dojde k „volebnímu patu“ mohlo dojít k vyhlášení mimořádných voleb bez obcházení ústavního rámce.

Konstatujeme, že stávající krajské upořádání země nevychází z historických kořenů. Budeme proto prosazovat tradiční zemské dělení na Čechy, Moravu a Slezsko s autonomními zemskými sněmy a na ně vázanými zástupci v Senátu. V rámci správního členění obnovíme funkční krajskou a okresní úroveň správy.

Navrhujeme zahájit celospolečenskou diskusi o systémových změnách volebního práva. Jsme pro zachování poměrného volebního systému a omezování současných většinových prvků (snížení hranice pro vstup do parlamentu na 1%, výplata státního příspěvku za získané hlasy bez omezení atd.).

Prosazujeme omluvu, právo na morální satisfakci a odškodnění všem nespravedlivě vyhnaným a perzekvovaným v letech 1918 – 1989 ovšem s respektováním zásady, že křivda nemůže být napravena křivdou jinou. Usilujeme o morální rehabilitace vyvlastněných historických šlechtických rodů i rytířských řádů.

Zasadíme se o rehabilitace aristokracie a obnovení její role významného státotvorného a stabilizačního činitele dle zásady „šlechtictví zavazuje“ – obnovení původních a neměnných závazků aristokracie při správě zemí a ochraně krále, potvrzení novou přísahou králi. Šlechtictví v moderních parlamentních monarchiích nezakládá společenská privilegia, ale má charakter ocenění a významné zásluhy o stát.

V právním řádu odmítáme nesystémové tendence směšování principů kontinentální a anglosaské právní kultury. Prosazujeme prvky tradičního kontinentálního pojetí právního státu a právní kultury založené na psaném právu, které musí hodnotově vycházet z práva přirozeného. V tomto pojetí vládne tvorbou obecné právní úpravy pouze zákonodárce, zatímco soudci náleží tradiční role nacházení práva pouze mezi stranami sporu.

V oblasti rodinného práva prosazujeme právo dítěte na tradiční koncepty rodiny, tedy právo na matku i otce – navrhneme takové legislativní kroky, které budou směřovat k vyšší osobní odpovědnosti a zlepšení soudržnosti rodin.

SPOLEČNOST, OBRANA
A VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Zasadíme se o navrácení cti ozbrojeným složkám. Prosazujeme spolehlivé plnění závazků vůči spojencům, zachování rozpočtu na obranu, průhledný nákup špičkového technického vybavení s cílem podpořit elitní útvary. Armáda nikdy nesmí rezignovat a svůj základní úkol, kterým je za všech okolností účinná obrana územní svrchovanosti.

Budeme revidovat odměňovací, penzijní a kariérní řád bezpečnostních sborů s cílem zabránění odchodu nejlepších odborníků do soukromého sektoru. Prosadíme nezávislost personálního řízení bezpečnostních sborů na politické reprezentaci.

Vnímáme události let 1918, 1938, 1945 a 1948 jako nezákonné, často na hranici vlastizrady. Je nutné morální odsouzení tehdejších vůdců jako osob, které svým destruktivním působením přispěly k nejtragičtějším událostem 20. století – vzestupu komunismu a nacismu. Budeme usilovat o důstojné uznání a ohodnocení odboje proti komunistickému režimu. Prosazujeme morální rehabilitace, odškodnění a přiznání práva na vlast všem nespravedlivě vyhnaným, jakož i co nejširší zapojení krajanů nebo jejich potomků, kteří projeví zájem o návrat do bývalé vlasti, do obnovy a znovuoživení především pohraničních územích království.

Budeme prosazovat otevřenou imigrační politiku pro špičkové zahraniční odborníky, kteří osvědčí svůj přínos zemím Koruny, budou respektovat naší kulturu, tradice a zvyky. Naopak ve spolupráci s dalšími evropskými státy zajistíme trestání a expatriaci osob cizí státní příslušnosti, které se dopouštějí závažného protiprávního jednání.

Budeme prosazovat, aby náklady na svůj pobyt ve vězení hradili sami odsouzení, nikoli ostatní daňoví poplatníci. Pro odsouzené je nutno zajistit dostatek pracovních příležitostí, které nebudou moci odmítat. Zároveň bude KČ usilovat o změnu dosavadní praxe, kdy soudy z opatrnosti posílají do vazby i takové případy, které jsou později jednoznačně osvobozeny.

HOSPODÁŘSTVÍ A ROZPOČET

Zásadní prioritou v hospodářské oblasti musí být reforma veřejných rozpočtů a penzijního systému. KČ podporuje z hlediska rozpočtových úspor zejména centralizaci a transparentnost veřejných zakázek a eliminaci korupce. V oblasti penzijní reformy je nezbytné státem dosud provozovaný systém průběžného financován doplnit o další pilíř fondového typu se zapojením soukromého sektoru, ale pod přísnou státní regulací.

KČ bude usilovat o urychlené ukončení zadlužování státu – zamezíme plýtvání penězi ve státní správě, zahájíme splácení obrovského státního dluhu, a to i za cenu razantních úsporných opatření, jejichž tíhu ponesou všichni úměrně svému postavení a sociálnímu statusu.

Jako konkrétní opatření navrhujeme: zavedení nejpřísnějších možných trestů za korupci a další delikty z oblasti hospodářské kriminality, zavedení institutu korunního svědka, zamezení účasti společností s nejasnou majetkovou strukturou na veřejných zakázkách, zveřejňování složení výběrových komisí u veřejných zakázek, majetková přiznání veřejných činitelů před vstupem do veřejné funkce a po jejím opuštění.

Podporujeme: prodej vybraných položek státního majetku, především nerestituovatelných pozemkových aktiv a privatizace státních společností mj. ČEZ, Letiště Praha, Budvar, s tím, že takto získané prostředky budou použity zejména na sanaci státního dluhu a start důchodové reformy.

KČ v současné fázi hospodářské recese nepodporuje zvyšování daňové zátěže pro fyzické ani právnické osoby. Daně z příjmu doporučujeme zachovat na současné úrovni (včetně odečitatelných položek a souvisejících stropů pro sociální a zdravotní odvody). V budoucnu doporučujeme otevřít celospolečenskou diskusi nad tématem tzv. degresivních daňových sazeb, které v současnosti s úspěchem aplikují některé švýcarské kantony a Austrálie, tento systém je nejlepším receptem na daňové úniky, neboť motivuje plátce daně k přiznávání maximálních příjmů a tím v absolutní částce i odvodů.

U daně z přidané hodnoty se kloníme ke sjednocen obou sazeb. Vzhledem ke skutečnosti, že 1 procentní bod u nižší sazby DPH má přibližně stejný výnos jako 1/3 bodu u vyšší sazby, dá se uvažovat o sjednocení sazeb někde na úrovni 17 %.

KČ bude usilovat o co největší rozšíření prostoru pro rozhodování daňových poplatníků, na co mají být jejich daně použity (zavedení daňových asignací). Budeme podporovat místní ekonomiku, zasadíme se o rozvoj řemesel.

Počítáme s vytvořením „královského svěřenectví“ jako určité korunní nadace (nejde o formu soukromého vlastnictví), do které budou vloženy vybrané položky státního majetku, popř. i majetku panovnického domu. Z výnosů tohoto fondu budou financovány náklady na chod dvora, reprezentaci, státní návštěvy tak aby bylo dosaženo úspor na reprezentaci hlavy státu přibližně o 1/3 ve srovnání se současným stavem.

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A KULTURY

Kvalita základní lékařské péče musí být dostupná i nemajetným, vzdělání všech stupňů stejně jako pomoc v sociálně obtížných situacích potřebným jsou elementární znaky moderního právního státu. Tento ideál ve střední Evropě resp. na našem území vznikl, byl zde uskutečněn a je třeba jej i nadále udržovat. Vycházejíc z výše uvedeného bude Koruna Česká prosazovat doporučení minimálního standardu základní zdravotní a sociální péče. Systém „vše zadarmo“ je však neudržitelný.

V oblasti reformy důchodového systému Koruna Česká podporuje zapojení soukromých subjektů pro zhodnocování kapitálových fondů účastníků (tzv. opt-out) s cílem sanace důchodového systému a odbourání současné fatální zátěže státního rozpočtu. Je jisté, že nemá-li se zhroutit celý důchodový systém, bude nutné povinné důchodové připojištění a zapojení soukromých penzijních fondů při povinnosti jejich zajištění proti úpadku u stabilních a věrohodných zajišťoven.

Zdravotnictví bez spoluúčasti občanů je nadále neudržitelné a jeho proklamování je pouhým populismem. Zavedení systému úhrad ve zdravotnictví je nevyhnutelné opatření. Regulační funkce poplatků musí směřovat k omezení banálních návštěv lékaře a tak k posílení principu solidarity s vážně nemocnými (drahé operace, nevyléčitelně nemocní).

Dokončení zdravotního informačního systému, např. ve formě elektronické zdravotní karty, považujeme za základ úsporných opatření. Výsledky laboratorních vyšetření, RTG, CT apod. musí být majetkem pojištěnce, nikoliv poskytovatelů zdravotní péče.

Sociální služby

 • Peníze jdou za klientem, nikoliv za službou;
 • měly by být založeny na profesionalitě, odbornosti a schopnosti pracovníků vytvářet vztah ke klientovi;
 • zvýšení prestiže povolání pracovníků v sociálních službách, jejich efektivní vzdělávání;
 • spravedlivé hodnocení kvality jako nástroj financování i podpory kvalitních organizací a sociálních služeb;
 • zaměření pozornosti na kvalitu péče o zvláště ohrožené cílové skupiny uživatelů – např. osoby s demencí, s kombinovaným postižením, psychiatrickými onemocněními;
 • mají mít charakter rozmanitosti a různorodosti namísto úřední unifikace, mají dávat prostor kreativitě, otevřený charakter k rozvíjení;
 • základní důraz klademe na poskytování pomoci co nejblíže k bydlišti klientů, preferujeme terénní a ambulantní služby, chceme zvyšovat důstojnost života v pobytových sociálních službách.

Pomoc může dlouhodobě vytvářet tzv. syndrom závislosti – pokud je snazší získat peníze zvenčí, je dobré být chudý nebo alespoň předstírat chudobu, což zajistí více zdrojů. Základní důraz klademe na přenesení důrazu v poskytování pomoci co nejblíže k bydlišti klientů a v celodenních institucích ponechat pouze ty, kteří se bez celodenní péče skutečně neobejdou.

Výplata sociálních dávek bude striktně podmíněna dodržováním zákonných pravidel, jako např. zajištěním docházky dětí do školy, bezúhonným chováním žadatele a jeho rodiny, účastí žadatele na veřejně prospěšných pracích apod.

Kultura představuje jednak sdílený, stmelující soubor zvyků a společnou duchovní sílu, ochraňující kulturní dědictví, a jednak zdroj kultivace obecného vědomí prostřednictvím vysoké kultury. K posílení této role kultury chceme:

 • odstranit současné dvojí (odborné a správní) provádění agendy památkové péče a nahradit dvě administrativy jedinou – Státním památkovým úřadem nadaným pravomocemi, odpovídajícími významu kulturního dědictví,
 • omezení přímého státního řízení jen na 11 (namísto dosavadních 30) vybraných významných národních institucí,
 • výrazné posílení úlohy občanské společnosti, které musí být svěřen veškerý zbývající kulturní život, který budou podporovat – nikoli řídit – složky státu, krajů, a obcí,
 • dále rozvinout podmínky pro financování kultury podle rozhodnutí jednotlivých donátorů, s omezením vlivu státní byrokracie,
 • změnit systém televizních poplatků z paušálních na koncesionářské, umožňující majitelům televizního přijímače odmítnutí placení poplatku jím určeným televizním stanicím.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Koruna Česká se plně hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje. Životní prostředí představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím. Koruna Česká bude podporovat projekty ochrany přírodního bohatství a výzkumu alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí při racionálním využití stávajících zdrojů.

Podporujeme ekologické zemědělství a rozšíření bio-produktů, jakož i projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. Zasadíme se o to, aby naše země opět vynikala v tradičních odvětvích – zemědělství, lesním a vodním hospodářství, rybářství a myslivosti.

Podporujeme osobní a především nákladní železniční dopravu, prosadíme úplné otevření železničního trhu dalším provozovatelům dopravy, omezování silniční dopravy a převedení tranzitní přepravy na železnici.

Podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie racionálním způsobem. Odmítáme unáhlený „boom“ solárních či větrných elektráren, který nesmyslně zatěžuje energetickou přenosovou soustavu.

KČ bude usilovat o rovnoměrnější a vyváženější péči o přírodu a krajinu. Považujeme za neudržitelné, aby byla čtvrtina území státu chráněna zvláštním režimem velkoplošných chráněných území (CHKO a národní parky), zatímco ostatní území bylo exploatováno nad únosnou míru.

Zásadní význam pro charakter krajiny mají lesy, z nichž přibližně třetina patří státu. KČ prosadí, aby lesy ve veřejném vlastnictví nebyly vnímány jako lesy hospodářské, ale jako lesy ochranné a zvláštního určení. Hospodaření v těchto lesích nebude sledovat zisk, nýbrž dosažení druhové a věkové skladby přirozené pro daný biotop a lokalitu.

Jako jeden z největších problémů současnosti vnímá KČ kvalitu ovzduší. Podporujeme proto návrat k podpoře ušlechtilých způsobů vytápění (elektřina, plyn).

Dalším významným zdrojem škodlivých emisí je doprava. KČ podporuje přiměřená technická dopravní řešení, tj. dostavbu základní dálniční sítě, zejména urychlené vybudování druhého kapacitního tahu mezi královstvím a markrabstvím, a výstavbu obchvatů těch obcí a měst, které trpí zátěží z tranzitní přepravy. Pro snížení znečištění z místní dopravy je nutno přiměřeně posílit pravomoci samospráv tak, aby mohly účinně regulovat individuální automobilovou dopravu.

Za zcela zásadní považujeme, aby železniční přeprava dokázala konkurovat dopravě silniční. Pro tento účel je nezbytné urychleně zavést na železnici konkurenční prostředí, důsledně dokončit oddělení správy železniční dopravní cesty od provozovatele přepravy a rozdělit akciovou společnost České dráhy na celostátního operátora dálkových spojů a regionální operátory lokální dopravy.www.korunaceska.czHome

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz