http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České pro volby 2010 do Zastupitelstva města Olomouc:

Koruna Česká je konzervativní politická strana s úctou k historii a tradicím našeho národa. Je založena na křesťanských hodnotách. V královském městě Olomouci chceme důrazem na odpovědnost, pracovitost a vstřícnost radnice k občanům přispět k řádné správě věcí veřejných. Svým voličům předkládáme vyváženou kandidátku se zastoupením právníků, učitelů, lékařů, přírodovědců, techniků, řemeslníků a živnostníků. Naši kandidáti jsou členové těchto neziskových organizací: Český svaz ochránců přírody, Duha Velká medvědice, Hvězdárna Olomouc, Zelený kruh Olomouc, Občanské sdružení krále Ječmínka, Sbor dobrovolných hasičů, Český mysli- vecký svaz.


1. Využití historického potenciálu města:

  • budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace, nepřipustíme další výprodej „rodinného stříbra“;
  • otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemesl- ných trhů;
  • využijeme Korunní pevnost, systém fortů a měst- ských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů.

2. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:

  • podpoříme účast neziskových organizací v odborných komisích Rady a Komisích městských částí;
  • zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
  • výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany.

3. Zdravý rozvoj našeho města:

  • budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, územní plán se nesmí měnit každou chvíli;
  • zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce;
  • zajistíme možnost parkování automobilů na pří- jezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
  • budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozem- cích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy.

S vírou v jeden volební obvod v příštích komunálních volbách

Koruna Česká – www.korunaceska.czHome

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz