http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska pro volby do Evropského parlamentu 2014.

Evropa se v celé své historii skládala vždy z řady rozmanitých národů, jejich kultur a zvyklostí. V zájmu zachování tradičních hodnot, vzešlých z odkazu antiky a křesťanství prohlašuje Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) následující své programové priority:

I. Oblast státoprávní

České království bylo vždy součástí evropského celku. Jeho postavení úzce souviselo s odpovědností a schopnostmi jeho představitelů.
Koruna Česká bude podporovat stále užší smluvní spolupráci států v přirozeném a historicky osvědčeném podunajském prostoru bývalé Rakouské monarchie. Taková spolupráce posílí nejen postavení tohoto regionu v Evropské unii, ale též Evropu jako celek.
Koruna Česká varuje před neblahou praxí „politické korektnosti“, pozitivní diskriminace a multikulturalismu jako zdroje ohrožení základních svobod.
Historie 20. století je trvalým poučením, že nacionální socialismus a komunismus, stejně jako jiné totalitní ideologie či náboženské směry vedoucí k rasové, náboženské či třídní nenávisti a genocidám do Evropy nepatří!
Koruna Česká bude na půdě Evropského parlamentu usilovat o společný postup všech členských států s cílem eliminovat nebezpečí ohrožení svobody a demokracie. Právo každé členské země na změnu politického směřování nebo změnu státní formy, pokud vzešlo ze svobodných voleb, musí však být ostatními státy EU respektováno.


II. Společná ekonomika a národní hospodářství

Společnou prioritu všech evropských států trvale představuje dosažení transatlantického volného trhu a energetická bezpečnost. V oblasti energetiky je třeba prioritně podporovat vědu a výzkum tak, aby se Evropa stala vedoucí silou ve vyhledávání alternativních zdrojů energie, tepla a zejména také odstranění závislosti na dovážených ropných produktech z nestabilních oblastí.
Státy podunajského prostoru mohou s výhodou využít synergie tam, kde dokázaly po staletí být součástí společného celku.
Česká měna je podstatnou součástí státní a národní identity. Této národní měny je možno se vzdát až po úplném dosažení maastrichtských kriterií.


III. Bezpečnostní oblast

Koruna Česká podporuje regionální i transevropskou spolupráci policejních sborů a integrovaného záchranného systému.
Obranné vojenské síly jsou v Evropě dlouhodobě podceněny, vidíme tendence spoléhat se jen na vojenskou sílu Spojených států. Nepodporujeme vytváření evropské armády, naopak podporujeme posílení vojenské, spolupráce v rámci NATO. Proto je nezbytné, zejména s ohledem na současné zhoršení mezinárodní situace, urychleně uskutečnit finanční závazky všech zemí Evropy k budování adekvátních ozbrojených sil.
Koruna Česká vítá obnovu debaty o společné radarové obraně evropských členských zemí NATO proti možnému východnímu ohrožení.
Koruna Česká navrhuje celoevropské zavedení výuky branné výchovy ve školách pro chlapce i dívky. Chceme, aby mladí lidé v Evropě po dokončení své přípravy na povolání absolvovali službu vlasti se zbraní nebo beze zbraně způsobem a délce jednotné pro všechny členské státy.
Součástí společné evropské bezpečnostní a obranné politiky je rovněž postoj k přistěhovalectví. Obáváme se vzniku dalších soustředěných islámských oblastí a i nebezpečí proklamací „ochrany“ regionů s vysokou koncentrací ruskojazyčných obyvatel. Rizika spojená s liberálním přístupem k přistěhovalectví jsou reálná a jejich eliminace musí být předmětem společných řešení států EU.


IV. Oblast hodnot, kultury a vzdělávání

V oblasti kultury Koruna Česká prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti. K těmto hodnotám patří především: tradiční model rodiny, křesťanské hodnoty a myšlenka moderního právního státu.
Kultura je svébytným projevem jazyka, zvyklostí, architektury a dalších národních prvků, stmelujících obyvatele jednotlivých zemí či regionů EU. Tyto hodnoty musí být plně respektovány i v hospodářsky a politicky propojené EU.
V oblasti vzdělávání Koruna Česká podporuje zejména evropskou spolupráci vysokých škol na podkladě tzv. Boloňského procesu (srovnatelnost studijních programů; mezinárodní mobilita studentů; vzájemné uznávání kreditů; třístupňový systém – Bc., Mgr., Ph.D.; podpora celoživotního vzdělávání, atd.).


V. Oblast zdravotní a sociální

Kvalita základní lékařské péče dostupná i nemajetným stejně jako pomoc v sociálně obtížných situacích potřebným jsou elementární znaky moderního právního státu. Tento ideál vznikl v Podunajské monarchii a uskutečnil jej poprvé císař a český král Karel I Rakouský. Je třeba jej i nadále udržovat.
Úloha každého členského státu Evropské unie v roli garanta kvality zdravotní a sociální péče je dle Koruny České nezastupitelná. Základní zdravotní péče musí být na území členského státu a celé Unie dostupná všem a za stejných podmínek.
V této oblasti je nezastupitelná a zásadní role církevních a dalších nestátních charitativních organizací, které musí být legislativně i materiálně podporovány státem i společnými evropskými fondy.


VI. Oblast životního prostředí

Koruna Česká se hlásí k myšlence udržitelného rozvoje. Životní prostředí představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím.
Prioritou je ochrana orné půdy; žádáme omezení jejího odnímání pro výstavbu velkoskladů a dalších komerčních objektů.
Koruna Česká bude podporovat transevropské projekty ochrany přírodního bohatství a hledání alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.
Preferujeme posilování železniční přepravy před silniční.
Dokud nebude znám adekvátní alternativní zdroj elektrické energie, akceptuje Koruna Česká využívání a rozvoj jaderné energetiky. Nepodporujeme další rozšiřování těžby uhlí.


VII. Oblast vnějších vztahů Evropské unie

V rámci vnějších vztahů Evropské unie Koruna Česká doporučuje udržovat rovnocenné transatlantické partnerství v hospodářské a bezpečnostní oblasti se Spojenými státy americkými.
V oblasti rozšiřování Evropské unie se Koruna Česká hlásí k výroku jednoho z největších Evropanů 20. století Dr. Otto Habsbursko-Lotrinského, dlouholetého prezidenta Panevropské unie a 30 let sloužícího poslance Evropského parlamentu, že „sjednocená Evropa je celá Evropa“.
Dalšími prioritami Koruny České jsou v oblasti vnějších vztahů Evropské unie: maximální zdrženlivost při angažmá v lokálních revolucích a občanských válkách (Sýrie, tzv. arabské jaro); aktivní podpora mírového procesu v Palestině s cílem dosáhnout trvalého soužití Izraelců s Araby. Dále Koruna Česká podporuje humanitární a hospodářskou pomoc státům postiženým následky válečných konfliktů a živelných katastrof.
Koruna Česká vybízí k trvalé obezřetnosti vůči imperiální rozpínavosti Ruska.www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz