http://www.kcolomouc.cz/
V
olební olební program Koruny České pro krajské volby v Olomouckém kraji v roce 2016

1. Ochrana přírodního a kulturního dědictví


Zasadíme se o ochranu drobných památek v krajině (kaple, kříže, Boží muka, památníky vojenské historie, hraniční kameny, významná stromořadí a polní cesty).
V obcích se zaměříme na obnovu a využití bývalých šlechtických sídel i staveb lidové architektury. Podpoříme vlastníky těchto areálů v jejich snaze zpřístupnit tyto objekty veřejnosti, včetně přilehlých parků a zahrad. Zvláštní pozornost chceme věnovat rekonstrukci zámku ve Ptení a umístit sem expozici Muzea odívání, část zámku využít k bydlení pro seniory a obnovit činnost pivovaru. Podpoříme vybudování Centra umělců a řemeslníků Hané na zámku v Čechách pod Kosířem. Chceme chránit olomouckou městskou památkovou rezervaci, nejsme příznivci budování dalších výškových staveb v Olomouci ani dalších velkoplošných maloobchodních zařízení.

2. Rozvoj vzdělanosti


V oblasti vysokých škol podpoříme rozvoj jak v centru kraje Olomouci, tak příslušných poboček jednotlivých fakult v okresních městech. Podpoříme především rozvoj takových studijních oborů, kde jejich absolventi najdou uplatnění ve firmách Olomouckého kraje.
Podpoříme odborné vzdělávání a propojení odborných škol s řemeslnými firmami a průmyslovými podniky, budeme prosazovat zatraktivnění učebních oborů s cílem zastavit postupný úbytek šikovných řemeslníků. Poskytneme podporu soukromým řemeslníkům při výchově vlastních i cizích dětí k poctivému řemeslu.

3. Péče o krajinu a životní prostředí


Velmi uvážlivě budeme posuzovat další zábor zemědělské půdy za účelem výstavby průmyslových a skladových areálů, upřednostníme využívání a revitalizaci starých objektů (braunfields).
Budeme prosazovat pokračování projektu „Přírodě Olomouckého kraje“ se zachováním sítě poskytovatelů ekologického poradenství a další rozvoj Střediska ekologických aktivit Sluňákov. Vítáme téměř 25-letou tradici výroby biopotravin ve Starém Městě, v oblasti ovocnářství zvážíme možnost rozšíření krajových odrůd.
V oblasti nakládání s odpady jsme příznivci jejich minimalizace a recyklace. Filosofie, že neexistuje odpad, ale pouze suroviny, je nám blízká.

4. Podpora tradičních výrobních odvětví, podpora místních ekonomik


Najdeme způsob podpory výrobních odvětví, které mají v našem regionu tradici – například oděvní průmysl, strojírenství, potravinářství a také tradiční řemesla. Hodně si slibujeme od rodinných firem.
Považujeme za důležité preferovat místní výrobce a pěstitele. Budeme podporovat existující obecní a městské trhy a tam, kde ještě nejsou v provozu a vznikne jejich potřeba, zasadíme se o jejich zřízení.
Výraznější podporu si zasluhují regionální značky, včetně těch nově vznikajících – „Hanácké vérobek“. Více by šlo ve spolupráci s agrární a průmyslovou komorou udělat pro uplatnění místních produktů v síti maloobchodních řetězců, obnovíme systém mistrovských zkoušek ke zvýšení prestiže úspěšných řemeslníků. Nejsme příznivci elektronické evidence tržeb.

5. Udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče


Chceme udržet dostupnost a kvalitu zdravotní péče mimo jiné i větší angažovaností v krajských nemocnicích. Klademe důraz na vysokou odbornost lékařů a kvalitní technického vybavení, které klienty zatěžuje co nejméně. Zasadíme se o zlepšení logistiky ve vztahu k Fakultní nemocnici v Olomouci jako centra vysoce specializované péče.
Budeme klást větší důraz na rozvoj lázeňství a preventivní medicíny. Nepodceňujeme ani význam oborů, jako je hipoterapie či speleoterapie.

6. Dobudování dopravní infrastruktury


Budeme usilovat o dobudování dopravní infrastruktury kraje.
V oblasti železnic budeme usilovat o dokončení elektrifikace některých úseků železniční trakce. Budeme podporovat iniciativu mikroregionů při záchraně historických lokálních tratí, pokud, z ekonomických důvodů, již na nich nebude možno provozovat běžnou dopravu.
V oblasti silniční sítě budeme usilovat o vybudování obchvatů obcí, které jsou silně zasažené silničním provozem.
Budeme podporovat dokončení naplánovaných úseků dálnic a rychlostních komunikací.
Zasadíme se o zlepšení dopravní přístupnosti příhraničního regionu s Polskem – oblast měst Jeseník a Javorník.

7. Rozvoj spolkové činnosti a místních kulturních tradic


Aktivněji chceme podporovat kulturní aktivity jak v krajském městě, tak i ve všech dalších regionech. Dobře si uvědomujeme význam a společenský přínos organizací a spolků, jako je Sokol, ČSTV, Sbor dobrovolných hasičů či Český myslivecký svaz. Pozornost chceme věnovat také církevní turistice, výrazněji chceme z pozice kraje přispět např. k obnově poutního místa Stará Voda u Libavé. Poznání míst, důležitých pro regiony, ve kterých žijeme, považujeme za velmi důležité. Nalezení kořenů, ze kterých pocházíme, a nebo, pokud jsme přistěhováni, nalezení kořenů, na kterých je postavený region, ve kterém chceme žít, je základnou pro náš spokojený život.www.konzervativnistrana.cz
www.kan.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz