http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České pro krajské volby v Olomouckém kraji v roce 2012.

Základní programové cíle a principy jsou ve shodě s programem Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), který je uveřejněný na stránkách www.korunaceska.cz.

Doplňující body volebního programu pro Olomoucký kraj

1. Ochrana přírodního a kulturního dědictví

Zasadíme se o ochranu drobných památek v krajině (kaple, kříže, Boží muka, památníky vojenské historie, hraniční kameny, významná stromořadí a polní cesty).

V obcích se zaměříme na obnovu a využití bývalých šlechtických sídel i staveb lidové architektury. Podpoříme vlastníky těchto areálů v jejich snaze zpřístupnit tyto objekty veřejnosti, včetně přilehlých parků a zahrad.

Zaměříme se na dořešení oprávněných restitučních nároků majitelů na dosud nevrácený movitý i nemovitý majetek.

Podpoříme vybudování Centra umělců a řemeslníků Hané na zámku v Čechách pod Kosířem.

Podpoříme město Plumlov v jeho snaze opravit zámek Plumlov. V součinnosti s VUT Brno se budeme podílet na vypracování podkladů pro nové posouzení zámku s přihlédnutím k jeho historickému i technicko-historickém významu.

Podpoříme revitalizace historických sídel ve Slezsku – zámek Jánský vrch v Javorníku, klášter Bílá voda a dalších.

2. Rozvoj vzdělanosti

Podpoříme rozvoj všech stupňů škol od mateřských škol po školy vysoké.

V oblasti mateřských škol podpoříme vznik firemních mateřských škol.

V oblasti základního vzdělání budeme v obcích usilovat o udržení malotřídních základních škol (min. do pátého ročníku).

V oblasti středního vzdělávání podpoříme vznik kvalitních SOŠ pro výuku učňů. Budeme podporovat úzkou spolupráci průmyslových firem a učňovských zařízení.

V oblasti vysokých škol podpoříme rozvoj jak v centru kraje Olomouci, tak příslušných poboček jednotlivých fakult v okresních městech. Podpoříme především rozvoj takových studijních oborů, kde jejich absolventi najdou uplatnění ve firmách Olomouckého kraje. Pokud takové obory nelze studovat na Palackého univerzitě v Olomouci, podpoříme především spolupráci s technickými vysokými školami v Ostravě a v Brně.

3. Péče o krajinu a životní prostředí

Velmi uvážlivě budeme posuzovat další zábor zemědělské půdy za účelem výstavby průmyslových a skladových areálů, upřednostníme využívání a revitalizaci starých objektů (braunfields).

Budeme prosazovat pokračování projektu „Přírodě Olomouckého kraje“ se zachováním sítě poskytovatelů ekologického poradenství a další rozvoj Střediska ekologických aktivit Sluňákov. Vítáme 20- letou tradici výroby biopotravin ve Starém Městě, v oblasti ovocnářství zvážíme možnost rozšíření původních odrůd.

V oblasti nakládání s odpady chceme klást důraz na minimalizaci a recyklaci

odpadů. Podpoříme projekty spolupráce firem, které by pro svoji výrobu odebíraly odpad z výroby místních firem a zpracovaly jej jako surovinu pro svoji výrobu. Ukládání odpadu na skládkách považujeme za odsouvání řešení tohoto problému na další generace.

Spalovny musí být vybaveny kvalitní technikou (minimálně dvoustupňové pyrolizní spalování, vícestupňové čištění spalin, kontinuální měření úniku spalin do ovzduší, a další technické a provozní podmínky, které spalovna musí splnit.).

4. Podpora tradičních výrobních odvětví, podpora místních ekonomik

Budeme hledat způsob podpory výrobních odvětví, které mají v našem regionu tradici – například oděvní průmysl, strojírenství , potravinářství a také tradiční řemesla. Hodně si slibujeme od rodinných firem.

Považujeme za důležité preferovat místní výrobce a pěstitele. Budeme podporovat existující obecní a městské trhy a tam, kde ještě nejsou v provozu a vznikne jejich potřeba, zasadíme se o jejich zřízení.

Výraznější podporu si zasluhují regionální značky, včetně těch nově vznikajících – „ Hanácké vérobek “. Více by šlo ve spolupráci s agrární a průmyslovou komorou udělat pro uplatnění místních produktů v síti maloobchodních řetězců.

Vzhledem k tomu, že Olomoucký kraj má vysoké procento obyvatel v důchodovém věku, podporujeme rozvoj služeb pro tuto skupinu obyvatel. Tyto služby mají vysoký podíl ruční práce. To by částečně pomohlo vyřešit situaci na trhu práce, kde je vysoký přebytek občanů se základním nebo nižším středním vzděláním.

Budeme podporovat turistiku a cestovní ruch. Náš kraj má řadu krásných míst, které jsou ovšem málo prezentované. Především severní část regionu – Jeseníky a Slezsko, má dobré podmínky pro agroturistiku.

Budeme podporovat zemědělskou výrobu. Zasadíme se o nápravu nevhodné struktury rostlin pěstovaných na zemědělské půdě – omezení pěstování technických rostlin (například řepka olejná pro výrobu příměsí do pohonných hmot) ve prospěch potravinářských rostlin. Haná by se měla opět stát obilnicí Moravy a celé ČR.

V oblasti státní správy a samosprávy se plně stavíme za prosazení takových postupů, aby byla maximálně snížena možnost korupce. Elektronických aukcí nechceme využívat pouze k nákupu energií , ale i dalšího materiálu a služeb.

5. Udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče

Chceme udržet dostupnost a kvalitu zdravotní péče mimo jiné i větší angažovaností v krajských nemocnicích. Klademe důraz na vysokou odbornost lékařů a kvalitní technického vybavení, které klienty zatěžuje co nejméně. Zasadíme se o zlepšení logistiky ve vztahu k Fakultní nemocnici v Olomouci jako centra vysoce specializované péče.

Budeme klást větší důraz na rozvoj lázeňství a preventivní medicíny. Nepodceňujeme ani význam oborů, jako je hipoterapie či speleoterapie.

6. Dobudování dopravní infrastruktury

Budeme usilovat o dobudování dopravní infrastruktury kraje.

V oblasti železnic budeme usilovat o dokončení elektrifikace některých úseků železniční trakce. Budeme podporovat iniciativu mikroregionů při záchraně historických lokálních tratí, pokud, z ekonomických důvodů, již na nich nebude možno provozovat běžnou dopravu.

V oblasti silniční sítě budeme usilovat o vybudování obchvatů obcí, které jsou silně zasažené silničním provozem.

Budeme podporovat vhodnou kombinaci vlakových a autobusových spojů, aby lidé mohli dojíždět za prací mimo obec, či region, kde žijí a přitom náklady na dopravu by byli pro ně únosné.

Budeme podporovat dokončení naplánovaných úseků dálnic a rychlostních komunikací.

Zasadíme se o zlepšení dopravní přístupnosti příhraničního regionu s Polskem – oblast měst Jeseník a Javorník.

Budeme podporovat budování dalších cyklostezek. Cyklostezky ovšem chápeme jako bezpečné cesty pro cyklisty, které budou odděleny od cest pro další vozidla, především motorová. Cyklostezky, hlavně mimo obce, nemusí mít nutně zpevněný povrch dlažbou, asfaltem nebo betonem. Nevidíme důvod proč, i pomocí cyklostezek, podporovat asfaltování naší hezké krajiny. Pro jezdce na kolečkových bruslích podpoříme výstavbu tratí vhodných pro jejich bezpečnou jízdu.

7. Rozvoj spolkové činnosti a místních kulturních tradic.

Budeme podporovat kulturní činnost jak v centru kraje – Olomouci, tak i ve všech dalších regionech.

Dobře si uvědomujeme význam a společenský přínos organizací, jako je Sokol, ČSTV, Sbor dobrovolných hasičů či Český myslivecký svaz.

Budeme podporovat církevní turistiku. Poznání míst, důležitých pro regiony, ve kterých žijeme, považujeme za velmi důležité. Nalezení kořenů, ze kterých pocházíme, a nebo, pokud jsme přistěhování, nalezení kořenů, na kterých je postavený kraj, ve kterém chceme žít, je základnou pro náš spokojený život. Z těchto základů by měla vyrůst větší hrdost na kraj, ve kterém žijeme. Potom nebudeme tomuto kraji škodit (odpady, znečištění ovzduší atd.), ale budeme ho rozvíjet. Budeme ho rozvíjet svou každodenní běžnou prací.

Prostřednictím Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových organizací přerozdělíme každý rok polovinu státního příspěvku za každý mandát krajského zastupitele po celé volební období.www.konzervativnistrana.cz
www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz