http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska pro volby do Evropského parlamentu 2009:

Evropa se v celé své historii skládala vždy z řady rozmanitých kultur, národů a zvyklostí. Navzdory této rozmanitosti zde však byly vždy i některé společné znaky, prvky jednotící evropské identity, která dala vzniknout historicky neopakovatelné evropské civilizaci. V zájmu zachování tradičních hodnot, vzešlých z odkazu antiky, křesťanství a dalších evropských vlivů nabízí Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) následující programové priority, o něž se bude zasazovat na půdě Evropského parlamentu:

I. Oblast státoprávní

Přijatý smluvní rámec daný nynější tzv. „Lisabonskou smlouvou“ bude třeba zásadním způsobem reformovat, a to návratem ke spolupráci suverénních států na principu rovnosti. Model zaváděný někdejší Evropskou ústavou a nyní Lisabonskou smlouvou, tedy přiznávání většího hlasovacího podílu členským státům s větším počtem obyvatel, je třeba kategoricky odmítnout. Jedině spolupráce formálně rovných států skýtá mírové evropské uspořádání a zajišťuje ochranu evropských kulturních hodnot všech národů.

Organizační strukturu i aparát evropské Komise bude třeba zásadním způsobem reformovat, a to směrem k jejich větší demokratizaci a efektivitě. Koruna Česká bude usilovat o povinnost členských států vyhlašovat referendum k zásadním smluvním dokumentům měnícím strukturu a pravomoci Evropské unie.

Primární právo evropských společenství (dané smlouvami mezi státy) má mít i nadále přednost před právem národním. Naproti tomu sekundární právo EU (směrnice a nařízení) – může být závazné jen po odsouhlasení členským státem. Možnost přenosu pravomoci a působnosti na Evropskou unii z členského státu bez jeho souhlasu musí být prohlášena za nepřípustnou.

Dále bude Koruna Česká podporovat užší smluvní spolupráci států a národů v přirozeném a historicky osvědčeném podunajském prostoru, s cílem spojit své síly k ochraně společných zájmů. Tato spolupráce posílí nejen postavení jmenovaných států v Evropské unii, ale též Evropu jako celek.

II. Národní hospodářství

Společnou prioritou všech evropských států v nadcházejícím období musí být nalezení receptu na příčiny hospodářské krize a dále energetika.

Koruna Česká kategoricky odmítá myšlenku centralizace dohledu nad finančními institucemi, ale naopak prosazuje efektivní spolupráci národních finančních regulátorů a posilování jejich pravomocí.

V oblasti energetiky je třeba nejen hledat zabezpečení výpadku jednoho dodavatele strategických surovin, ale rovněž podporovat vědu a výzkum v této oblasti tak, aby se Evropa stala vedoucí mocností v prosazování alternativních zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

Koruna Česká podporuje maximální zachování otevřeného trhu v rámci společného evropského hospodářského prostoru a odmítá možnost návratu k národnímu ekonomickému protekcionismu.

Rovněž v ekonomické oblasti vidí Koruna Česká přínos, který bude mít užší spolupráce středoevropských států, při překonávání současných i budoucích těžkostí. Státy podunajského prostoru jsou předurčené k hledání synergií tam, kde dokázaly po staletí být součástí společného celku.

V oblasti měnové je třeba usilovat o zachování stávajícího Paktu stability. Další rozšiřování „eurozóny“ je však nezbytné ponechat na zájmu a situaci jednotlivých členských států. Koruna Česká nedoporučuje pro Český stát stanovovat jakékoli datum přijetí společné měny Euro dříve, než budou známy konečné dopady světové hospodářské krize.

III. Bezpečnostní oblast

Koruna Česká podporuje regionální i transevropskou spolupráci policejních sborů a integrovaného záchranného systému. Naproti tomu se jako neefektivní jeví budování samostatných vojensko-obranných evropských sborů mimo stávající struktury Severoatlantické aliance.

Při vědomí toho, že je primárním cílem ozbrojených sil ochrana územní integrity států a že všechny členy Severoatlantické aliance váže pouto spojenectví, bude Koruna Česká v rámci evropské spolupráce prosazovat pouze ty zahraniční vojenské mise, které budou mít humanitární charakter, nebo pomoc napadenému státu, který realizuje sebeobranu ve smyslu Charty Organizace spojených národů.

Projekt tzv. „protiraketového deštníku“ má dle Koruny České budoucnost jedině na půdorysu Severoatlantické aliance, v níž musí Evropa zaujmout aktivnější úlohu a ovšem také přijmout větší míru odpovědnosti.

IV. Oblast kulturních hodnot a vzdělávání

V oblasti kultury Koruna Česká prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti. K těmto hodnotám patří především: tradiční model rodiny, ideál demokracie, křesťanské hodnoty a myšlenka moderního právního státu.

Pro Evropu tradiční a samozřejmá myšlenka ochrany menšin se nesmí stát falešnou záminkou pro toleranci hnutí a skupin, které zmíněné ideály nevyznávají a jejichž činnost či ideologie směřuje k autokracii a omezování hodnot chráněných evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Koruna Česká prosazuje ochranu práv menšin, ale nikdy na úkor většiny!

Koruna Česká odmítá tendence falešné „politické korektnosti“, pozitivní diskriminace, militantního feminismu a multikulturalismu jako potenciální ohrožení základních svobod. Historie 20. století je trvalým poučením, že fašismus, nacismus a komunismus, stejně jako jiné totalitní ideologie či náboženské směry vedoucí k rasové, náboženské či třídní nenávisti a genocidám do Evropy nepatří! Koruna Česká bude na půdě Evropského parlamentu usilovat o společný postup všech členských států s cílem eliminovat nebezpečí ohrožení svobody a demokracie jakoukoliv politickou, náboženskou nebo jinou organizací či hnutím.

V oblasti vzdělávání Koruna Česká podporuje zejména evropskou spolupráci vysokých škol na podkladě tzv. Boloňského procesu (srovnatelnost studijních programů; mezinárodní mobilita studentů; vzájemné uznávání kreditů; třístupňový systém – Bc., Mgr., Ph.D.; podpora celoživotního vzdělávání, atd.). Koruna Česká bude podporovat daňové úlevy soukromým subjektům, investujícím do projektů v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, a to ze všech zemí společného evropského hospodářského prostoru.

V. Oblast zdravotní a sociální

Kvalita základní lékařské péče dostupná i nemajetným stejně jako pomoc v sociálně obtížných situacích potřebným jsou elementární znaky moderního právního státu. Tento ideál v Evropě vznikl, byl zde uskutečněn a je třeba jej i nadále udržovat.

Vycházejíc z výše uvedeného bude Koruna Česká prosazovat doporučení minimálního standardu základní zdravotní a sociální péče společného všem členským státům. Každý členský stát aplikuje doporučení minimálního standardu v návaznosti na své hospodářské možnosti.

Role každého členského státu Evropské unie v roli regulátora kvality zdravotní a sociální péče je dle Koruny České nezastupitelná. Základní zdravotní péče musí být na území členského státu dostupná všem a za stejných podmínek.

Úloha nestátních a charitativních institucí v této oblasti je nenahraditelná a musí být podporována ze státních prostředků i strukturálních evropských fondů.

VI. Oblast životního prostředí

Koruna Česká se plně hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje. Životní prostředí představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím. Koruna Česká bude podporovat transevropské projekty ochrany přírodního bohatství a výzkumu alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

Podpora ekologického zemědělství a bio-produktů, jakož i projekty zaměřené na ochranu životního prostředí mají být podporovány regionálně, státně a s využitím strukturálních fondů.

Dokud nebude znám adekvátní alternativní zdroj elektrické energie, prosazuje Koruna Česká právo členských států zřizovat a provozovat jaderné elektrárny, pokud budou odpovídat evropským bezpečnostním standardům. Sousednímu členskému státu má být přiznáno právo bezpečnostních kontrol.

VII. Oblast vnějších vztahů Evropské unie

V rámci vnějších vztahů Evropské unie Koruna Česká doporučuje udržovat rovnocenné transatlantické partnerství v hospodářské a bezpečnostní oblasti se Spojenými státy americkými, s aktuálním zaměřením na boj se světovou hospodářskou krizí.

Koruna Česká podporuje navázání privilegované partnerství Evropské unie s Ruskou federací a Tureckou republikou, s aktuálním zaměřením na spolupráci v oblasti energetiky a bezpečnosti, avšak nedoporučuje jejich členství v EU.

V oblasti rozšiřování Evropské unie se Koruna Česká hlásí k výroku jednoho z největších Evropanů 20. století Dr. Otto Habsbursko-Lotrinského, dlouholetého prezidenta Panevropské unie a 30 let sloužícího poslance Evropského parlamentu, že „sjednocená Evropa je celá Evropa“. Jsme pro co nejrychlejší přijetí Chorvatska tak, aby všechny země podunajského prostoru byly i členy Evropské unie. Do budoucna, byť vzdáleného, nelze právo na přistoupení a posléze plné členství upírat ani Ukrajině, Moldávii, ani nejstarším křesťanským státům na světě, totiž Arménii a Gruzii. Přijetí Makedonie, Bosny a Hercegoviny je možné si představit v dohlednějším časovém horizontu. Obdobně je třeba nahlížet i na přijetí Srbska a to včetně Kosova, jako jeho nezpochybnitelné integrální součásti.

Dalšími prioritami Koruny České jsou v oblasti vnějších vztahů Evropské unie: Aktivní podpora mírového procesu na Blízkém východě s cílem pomoci dosáhnout trvalého soužití Izraelců s Palestinci. Dále Koruna Česká podporuje humanitární a hospodářskou pomoc státům postiženým následky válečných konfliktů.www.korunaceska.czHome

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz